ОБЩИ УСЛОВИЯ на Ю4Кей (U4K) ЕООД за ползване на интернет магазина https://www.things.uni4kids.bg и за извършването на покупки на стоки през него.


1. Предмет и правно значение

1.1 Настоящите Общи условия са приети от Ю4Кей (U4K) ЕООД на основание чл. 16 от Закона зазадълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:


–  условията за ползване на уебсайта https://www.things.uni4kids.bg от потребителите на предлаганите от него услуги;
–  условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между 
Ю4Кей (U4K) ЕООД и потребителите на уебсайта https://www.things.uni4kids.bg;
– правата и задълженията на 
Ю4Кей (U4K) ЕООД и на съответните потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.


1.2 Приемането на настоящите Общи условия от потребителите на уебсайта https://www.things.uni4kids.bg е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Ю4Кей (U4K) ЕООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки. Ю4Кей (U4K) ЕООД има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо потребители, които не са приели настоящите Общи условия. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на отметката „Съгласен съм с Общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.


1.3 Общите условия са публикувани на видно място на уебсайта 
https://www.things.uni4kids.bg и са достояние на всеки посетител.


1.4 Публикуването на стоки на уебсайта 
https://www.things.uni4kids.bg се счита за публична покана към потребителите да отправят до Ю4Кей (U4K) ЕООД  съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.


1.5 Маркирането на отметката „Съгласен съм с Общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка създава необорима презумпция, че потребителят се е запознал с Общите условия преди да ги приеме. С маркирането на отметката „Съгласен съм с Общите условия“ потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.


2. Данни за
Ю4Кей (U4K) ЕООД и за уебсайта https://www.things.uni4kids.bg е уебсайт за електронна търговия – продажба и доставка на публикуваните в него стоки. Уебсайтът https://www.things.uni4kids.bg е собственост на Ю4Кей (U4K) ЕООД. Посочените цени на сайта са крайни и с включено ДДС.
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на фирмата: 
Ю4Кей (U4K) ЕООД
Вписване в публични регистри: ЕИК 20
5912196
Данъчен адрес: гр.
София, ул. Милин камък 43
МОЛ:
Явор Киряков тел/факс: 0876 81 41 71
e-mail:
yavor@uni4kids.bg


3. Обект на продажба.
 

Основни характеристики на предлаганите стоки. Цени и транспортни разходи, невключени в цената.

3.1 Обект на продажба чрез уебсайта https://www.things.uni4kids.bg са обявените на него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.


3.2 Основните характеристики на стоките, предлагани чрез уебсайта 
https://www.things.uni4kids.bg, са описани в самия уебсайт и в съответните подраздели за отделните видове продукти.


3.3 Цените на стоките, предлагани чрез уебсайта 
https://www.things.uni4kids.bg, са посочени в самия уебсайт, в раздела за съответния вид стока. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя. Ю4Кей (U4K) ЕООД има право да променя едностранно посочените на уебсайта https://www.things.uni4kids.bg цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.


3.4 Цените по т. 3.3. не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от потребителя в допълнение към посочените цени според нагледно обявената на сайта тарифа.

3.5 Наложен платеж(ППП) БЕЗ допълнително оскъпяване: Плащането се извършва на място, с наложен платеж, чиято такса се поема от страна на Ю4Кей (U4K) ЕООД. Потребителят заплаща само сумата на направената от него поръчка плюс фиксираната стойност на доставката посочена в поръчката. Таксите за доставка включват такси за обработка и пакетиране, както и пощенски разходи.Потребителят трябва да пази  документите издадени от спедиторската фирма – разписка за прием на пощенски паричен превод.


3.6 Отправената от 
Ю4Кей (U4K) ЕООД чрез уебсайта https://www.things.uni4kids.bg публична покана съгласно чл. 290, ал.1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от Ю4Кей (U4K) ЕООД, като във всички случаи промяната на цените не засяга вече потвърдените поръчки за покупка.


4. Общи задължения на потребителите във връзка с ползването на уебсайта https://www.things.uni4kids.bg и покупката на стоки:

4.1 Уебсайтът https://www.things.uni4kids.bg може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща: • вида и броя на стоките, предмет на поръчката за покупка; • единичната и общата крайна цена на поръчаните стоки; • разходите по доставката на стоката до посочения в поръчката адрес за доставка; • име и фамилия на потребителя; • валиден електронен адрес на потребителя; • телефонен номер на потребителя; • адрес за получаване на поръчаната стока; • име и фамилия на лицето, овластено от потребителя да получи стоката на посочения адрес за доставка – в случай, че потребителят желае да посочи такова лице; • данни за избрания от потребителя начин на плащане – с наложен платеж; • изрично съгласие на потребителя за сключване на договор за продажба от разстояние (чл. 48 ЗЗП); • данни за издаване на фактура – в случай, че потребителят желае издаването на фактура.

Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава Ю4Кей (U4K) ЕООД от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.


4.2 Поръчката за покупка на стоки през уебсайта 
https://www.things.uni4kids.bg може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме чрез маркирането на отметката „Съгласен съм с Общите условия“ преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.


4.3 Уебсайтът 
https://www.things.uni4kids.bg не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълнота в данните по т. 5.1. и 5.2. или при липсата на изявление за приемане на Общите условия.


4.4 Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответен договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва
Ю4Кей (U4K) ЕООД и уебсайта https://www.things.uni4kids.bg до момента на нейното потвърждаване от Ю4Кей (U4K) ЕООД съгласно т.6.1.


4.5 Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.


5. Проверка за верността на предоставените от потребителя данни и автентичността на поръчката. 

Приемане на предложението на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба


5.1 След получаване на поръчката 
Ю4Кей (U4K) ЕООД и уебсайтът https://www.things.uni4kids.bg извършват проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка, като се свързват с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон. След като потребителят потвърди автентичността на подадената от него поръчка и нейните реквизити, Ю4Кей (U4K) ЕООД изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по т. 5.1., дължимите от потребителя транспортни разходи, срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка.

5.2 При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, Ю4Кей (U4K) ЕООД ще уведоми потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право да се откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме съответния нов срок за доставка, или да поръча друга, налична стока.


6. Сключване на договорите за покупко-продажба.

6.1 Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който Ю4Кей (U4K) ЕООД изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес, освен в случаите по т.6.2.

6.2 В случай, че предмет на поръчката по т. 5.1. и 5.2. са стоки на обща стойност над 2 000 (две хиляди) лева, между Ю4Кей (U4K) ЕООД и потребителя, винаги се сключва писмен договор за покупко-продажба. В този случай поръчката за покупка се счита за приета от Ю4Кей (U4K) ЕООД и подлежаща на изпълнение от момента на подписването на писмения договор. Ю4Кей (U4K) ЕООД информира потребителя за необходимостта от сключването на писмен договор за покупко-продажба съгласно настоящите общи условия в рамките на процедурата по проверка на автентичността на поръчката и нейната валидност съгласно т. 6.1.


7. Права и задължения на страните.

 7.1 Ю4Кей (U4K) ЕООД се задължава: • да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние; • да достави в срок съответната стока; • да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла начл. 106 от Закона за защита на потребителите.


7.2 Потребителят се задължава: • да посочи пълни, точни и верни данни по т. 5.1.; • да плати цената на поръчаната от него стока; • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива; • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той е овластил за това;


8. Извършване на доставките. 

Получаване на стоката:


8.1 
Ю4Кей (U4K) ЕООД доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер от 1 до максимум 4(четири) работни дни след сключването на договора за покупко-продажба.


8.2 Поръчаната стока може да бъде получена само от: • купувача; • лице, овластено от купувача да получи стоката по реда, посочен в т. 5.1. и 5.2. (със самата поръчка); • лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно; • лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача; В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по т. 9.2. в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, 
Ю4Кей (U4K) ЕООД се освобождава от задължението си да достави стоката – предмет на поръчката за покупка. В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по складирането и допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.


8.3 При приемането на стоката лицето по чл. 9.2. подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката и изпълнението на задълженията на
Ю4Кей (U4K) ЕООД.


9. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока. 

Отказ от договора:

9.1 Клиентът има право да откаже получаването на стоката – предмет на подадена от него поръчка, когато:

9.1.1 доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
9.1.2 цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
9.1.3 потребителят е физическо лице и упражни правото си по т. 9.2.За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката, в който се описват причините за отказа. В случаите по буква „а“ по-горе и ако потребителят не изяви друга воля,стоката подлежи на заменяне с такава, която съответства на договореното. Разходите по заменянето на стоката са за сметка на
Ю4Кей (U4K) ЕООД.


9.2 В случай, че потребителят е физическо лице, той има право да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на доставката. В тези случаи разходите по връщането на продукта са за сметка на купувача. Продуктът трябва да бъде във вида, в който е доставен – опаковката му да не бъде нарушена (опаковката на пратката може да бъде отваряна), да не бъде зацапана или повредена по друг начин. Правото по тази точка може да се упражни и чрез отказ да бъде приета дадена доставка.


9.3 В случаите по т. 9.1. и т. 9.2., ако потребителят е заплатил цената на стоката, 
Ю4Кей (U4K) ЕООД възстановява платените суми в срок от максимум  14 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеме стоката поради несъответствието ѝ с уговореното и същата подлежи на замяна, се прилага съответно т. 6 и се извършва нова доставка.


10. Рекламации. 

10.1 Рекламациите за недостатъци на доставени от Ю4Кей (U4K) ЕООД стоки се извършват на основанията и по реда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалите приложими нормативни актове.

10.2 Ю4Кей (U4K) ЕООД не носи отговорност и не дължи компенсация за продуктите, по които са настъпили повреди в резултат на грешна експлоатация или неправилно асемблиране/сглобяване/запояване и т.н. Препоръчва се стриктно следване на инструкциите.

10.3 Всички продукти, предлагани от Ю4Кей (U4K) ЕООД са безопасни за употреба в рамките на описаната им функционалност. (Моля не доверявайте експериментите, интрументите и уредите на лица, за които не са предназначени – деца под 8 год. възраст. Има опасност от поглъщане на малки части или течности/газове, които могат да бъдат потенциално опасни за човешкия живот.)


11. Дата на влизане в сила на настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия са обявени на уебсайта https://www.things.uni4kids.bg на 28.05.2020 г. и влизат в сила, считано от 28.05.2020, като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.